Privacy Policy

A Múlt-kor Kulturális Alapítvány Adatkezelési Tájékoztatója

A Múlt-kor Kulturális Alapítvány, mint a bolt.mult-kor.hu weboldal („Weboldal”) üzemeltetője ezúton teszi közzé adatvédelmi, adatkezelési elveit, melyeket magára nézve kötelezőnek ismer el.

Az Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője a Múlt-kor Kulturális Alapítvány („Adatkezelő”)

Székhelye:       1024 Budapest, Keleti Károly utca 15/b.

Képviseli:         Bartal Csaba

E-mail címe:    adatkezeles(kukac)mult-kor.hu

Telefonszáma: +36 (70) 614 7677

Az Adatkezelő felelős a jelen Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) elkészítéséért, a benne foglaltak betartatásáért, ellenőrzésért, illetve a szükséges változtatások végrehajtásáért. Jelen Tájékoztató mindenkor hatályos változata az Adatkezelő bolt.mult-kor.hu weboldalán és a székhelyén érhető el.

1) Az Adatkezelő által kezelt adatok

1.1) Regisztráció

A Weboldal szolgáltatásainak teljes körű igénybevételéhez a weboldalt felhasználó személy („Felhasználó”) regisztrációja szükséges. A Felhasználó regisztráció során megadott adatait Adatkezelő az alábbiak szerint kezeli:

Személyes adat

Adatkezelés célja

Jogalap

Adatkezelés ideje

név

A honlapon történő regisztráció, adminisztratív feladatok ellátása, kapcsolattartás, amelynek elsődleges célja a Felhasználók megfelelő tájékoztatása, az esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors kezelése, rendszerüzenetek küldése a szolgáltatással összefüggésben, a Honlapon keresztüli rendelések teljesítése

A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

 

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban a kapcsolattartás, a rendszer használata okán kezeli, illetve amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását.

email

lakcím

születési idő

 

1.2) Megrendelések

A Weboldalon keresztül történő megrendelések esetén, Adatkezelő a Felhasználó rendeléshez megadott adatait alábbiak szerint kezeli.

Személyes adat

Adatkezelés célja

Jogalap

Adatkezelés ideje

név

a megrendelések miatti kapcsolattartás, a rendelésekkel kapcsolatos megfelelő tájékoztatás, továbbá az esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors kezelése, rendszerüzenetek küldése a szolgáltatással összefüggésben, továbbá a rendelések teljesítése

a megrendelések teljesítése érdekében a Felek között létrejött szerződéses jogviszony

a megrendelések tekintetében Adatkezelő a személyes adatokat Felek között létrejött szerződéses jogviszony ideje alatt, továbbá az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezéseinek megfelelő ideig kezeli

email

lakcím

telefonszám

ajándékozás esetén a kezdeményezett: neve, email címe és címe

eltérő számlázás esetén: számlázási név, cím, adószám

Digitális előfizetés vásárlása esetén a Felhasználó jogosult 5 embert meghívni, akik regisztráció után ajándék lapszámot kapnak. Megrendelő kizárólag abban az esetben jogosult megadni a megajándékozottak alábbi adatait:

amennyiben az érintettektől az adataik kezelésének a hozzájárulását beszerezte. Felhasználó az ajándékozás esetén az érintettek adatainak megadásával elismeri, hogy az érintettek személyes adataiknak az ajándékozás céljából a hozzájárulásukat beszerezte és az adatkezeléssel kapcsolatban teljeskörű tájékoztatást tartott.

1.3) Hírlevél

A Weboldalon a Felhasználónak lehetősége van külön erre rendszeresített felületen kizárólag az Múlt-kor hírlevelére feliratkozni. Adatkezelő a Felhasználó hírlevél küldéshez megadott adatait alábbiak szerint kezeli.

Személyes adat

Adatkezelés célja

Jogalap

Adatkezelés ideje

email

hírlevél, marketing tartalmú levél küldése az új termékek, szolgáltatások, kedvezmények, kampányok és egyéb a felhasználót érintő releváns információk tekintetében

a hírlevélre történő feliratkozáskor a Felhasználó kifejezetten és egyértelműen előzetes beleegyezését adja, hogy az Adatkezelő számára marketing tartalmú leveleket küldjön, s e vonatkozásban a megadott személyes adatait kezelje.

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így a hírlevélküldéssel kapcsolatban kezeli, illetve amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását.

1.4) Egyéb

Az Érintettek kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

2) Személyes adatok megismerhetősége

A személyes adatok közvetlen megismerésére kizárólag Adatkezelő jogosult.

Az Adatkezelő az Érintettek adatainak biztonságos tárolásáért technikailag minden elvárhatót megtesz. Az 1. pontban meghatározott adatok megadása során keletkező információkat az Adatkezelő a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli. Az Adatkezelő adminisztrátorai az adatok kezelése terén különböző jogosultságokkal rendelkeznek: egyes adminisztrátoroknak teljes körű, másoknak csak korlátozott hozzáférése és jogosultsága van.

3) Adattovábbítás

A jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadásával Érintettek az adatvédelmi elveket tudomásul véve kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő a vele közvetlen szerződéses viszonyban álló szolgáltatók részére, a rendelkezésre bocsátott adatok vonatkozásában adattovábbítást végezzen. A továbbított adatokat minden érintett kizárólag a szerződéses feladat teljesítése érdekében használhatja fel, azokat további felhasználás céljából megőrizni, vagy harmadik személynek továbbadni semmilyen formában nem jogosult.

A tárolt adatokat a törvényben meghatározott esetek (pl. büntetőeljárás keretében), illetve az Adatkezelő szerződéses feladatainak teljesítése kivételével, egyéb harmadik személy számára nem teszi hozzáférhetővé.

A felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Múlt-kor Kulturális Alapítvány (1024 Budapest, Keleti Károly u. 15/b) adatkezelő által a bolt.mult-kor.hu weboldal felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.) mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Az adattovábbításhoz történő hozzájárulás hiányában díjfizetés sajnos nem lehetséges, tekintettel arra, hogy a bankkártyával történő fizetés feltétele, hogy a fizetést bonyolító OTP Mobil Kft. részére az adatok rendelkezésre álljanak.

Az Adatkezelő adattovábbítást az alábbi partnerek részére végez:

KBOSS.hu Kft.: számla szolgáltató

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7/D.

Cégjegyzékszám: 01-09-303201

Adószám: 13421739-2-41

A továbbított adatok köre: számlázási adatok, megrendelt termékek/szolgáltatások

 

OTP Mobil Szolgáltató Kft.: bankkártyás fizetési szolgáltató

Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

Cégjegyzékszám: 01-09-174466

Adószám: 24386106-2-42

A továbbított adatok köre: számlázási adatok, megrendelt termékek/szolgáltatások

 

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság: futárszolgálat

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 

Cégjegyzékszám: 01-10-042463 

Adószám: 10901232-2-44 

A továbbított adatok köre: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím

 

Klein Consulting Könyvelőiroda Kft: Könyvelés

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 1. fsz.3.

Cégjegyzékszám: 01-09-276904

Adószám: 25468117-2-43

A továbbított adatok köre: számlázási adatok, megrendelt termékek/szolgáltatások

 

Jumu Kft.: Rendszergazda

Székhely: 1025 Budapest, Törökvész út 3/a.

Cégjegyzékszám: 201 09 956760

Adószám: 23180299-2-41

A továbbított adatok köre: rendszerfelügyelet

 

Adattovábbítás külföldre

Az Adatkezelő személyes adatot harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbíthat, vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adhat át, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az Info. tv. 5. §-ában, illetve a 6. §-ában előírt feltételei (az adatkezelés jogalapja) teljesülnek, és – a 6. § (2) bekezdésében foglalt esetet kivéve – a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

A személyes adatok megfelelő szintű védelme akkor biztosított, ha az Európai Unió kötelező jogi aktusa azt megállapítja, vagy a harmadik ország és Magyarország között az érintetteknek az Info. tv. 14. §-ában foglalt jogai érvényesítésére, a jogorvoslati jog biztosítására, valamint az adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás független ellenőrzésére vonatkozó garanciális szabályokat tartalmazó nemzetközi szerződés van hatályban. Az Adatkezelő személyes adatokat a nemzetközi jogsegélyről, az adóügyi információcseréről, valamint a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi szerződés végrehajtása érdekében, a nemzetközi szerződésben meghatározott célból, feltételekkel és adatkörben továbbít harmadik országba. Az EGT-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

4) Az adatfeldolgozó adatai, elérhetősége

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés mindekor hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásainak való megfelelésben, kiemelten biztosítják az érintettek jogainak védelmét, továbbá megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tesznek a személyes adatok védelme érdekében.

Az Adatkezelő az adatok kezelése során, adatfeldolgozóként, mint hoszting és tárhelyszolgáltatót, az alábbi szolgáltatót veszi igénybe:

Név: Múlt-kor Kft.

Székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 15/b

Cégjegyzékszám: 01-09-946026

Adószám: 22948469-2-41

5) Az Érintettek jogai

Adatkezelő az Érintettek kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető az adatkezeles(kukac)mult-kor.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: Múlt-kor Kulturális Alapítvány, 1024 Budapest, Buday László utca 5/b, mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol.

Érintettek jogosultak kérni a személyes adataik helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén az adatkezeles(kukac)mult-kor.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: Múlt-kor Kulturális Alapítvány, 1024 Budapest, Buday László utca 5/b, mindkét esetben személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

Érintettek a fentieken kívül bármikor kérhetik az adataik törlését vagy kezelésének korlátozását az adatkezeles(kukac)mult-kor.hu e-mail címen és a Múlt-kor Kulturális Alapítvány, 1024 Budapest, Buday László utca 5/b alatti postai címen ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságuk igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli az Érintetteket a nyilvántartásából.

Törlés helyett az Adatkezelő a személyes adatok kezelését korlátozza, ha az Érintettek ezt kérik. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Amennyiben az Adatkezelő az Érintettek helyesbítés, kezelésének korlátozása vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, kezelés korlátozása vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

A helyesbítés, törlés vagy kezelés korlátozása iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

Az Érintettek tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen,

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Érintettek az Adatkezelő döntésével nem értenek egyet, illetve, ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az Érintettek – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhatnak.

6) Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az Érintettek hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Azon nem várt esetben, ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, Adatkezelő a bejelentéshez mellékeli a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az Adatkezelő az érintett részére adott, a valószínűsíthetően magas kockázattal járó adatvédelmi incidenssel kapcsolatos tájékoztatása során:

7) Weboldal használata során gyűjtött adatok – Cookiek

A weboldalon gyűjtött szükséges és saját cookie-k és az általuk gyűjtött adatok tekintetében az adatkezelő a Múlt-kor Kulturális Alapítvány.

A weboldalon azért használunk cookie-kat, hogy a látogatók számára biztosítsuk a weboldal elérhetőségét (ideértve az ott elérhető szolgáltatásokat és funkciókat), egyszerűsítsük a böngészést, a felhasználói élményt pedig javítsuk. Emellett a cookie-k segítségünkre vannak a látogatók megfelelő kiszolgálásában, a látogatásuk biztonságának elősegítésében és szolgáltatásaink fejlesztésében azáltal, hogy a weboldal használatával kapcsolatos adatokat, statisztikákat és más hasznos információkat is adnak számunkra, illetve harmadik személyek cookie-jai esetén az ő részükre.

7.1. A weboldalon használt cookie-k ismertetése

A weboldalakon elérhető cookie-k általában két kategóriába sorolhatóak. Az egyik csoportba tartoznak a weboldal működ(tet)éséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k (ide tartoznak pl. a felhasználó által rögzített adatokat tároló, hitelesítési munkamenet, felhasználó központú biztonsági, multimédia-lejátszó munkamenet, terheléskiegyenlítő munkamenet- , és a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet cookie-k), míg a másikba tartozik minden egyéb olyan cookie, amelynek célja vagy funkciója túlmutat a weboldal működ(tet)ésén, és egyéb adatkezelési célokat szolgál (ilyenek pl. az analitikai cookie-k, social media plug-in és harmadik fél (pl. Google), a felhasználó Internet-használatának adatait rögzítő és egyéb marketing célú cookie-k). Míg az első csoportba tartozó cookie-k esetén a weboldal üzemeltetőjének elegendő előzetes tájékoztatást nyújtania a weboldala használatával a látogató gépére telepített cookie-król, a második csoport esetén ehhez előzetesen be kell szereznie a látogató hozzájárulását.

A jelen weboldal által használt cookie-kat az alábbiakban foglaljunk össze.

(A) Szükséges cookie-k

A weboldal látogatásakor az Adatkezelő az alábbi cookie-kat telepíti a felhasználók gépére, amelyek a weboldal nyújtásához feltétlenül szükségesek.

A weboldalon használt cookie-k adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Technológiai elnevezés

Cél

Cookie típusa

Lejárati idő

Domain

Információ

PHPSESSID

Munkamenet azonosító

szükséges

munkamenet

https://mult-kor.hu

A felhasználó látogatási és vásárlási folyamatához tartozó munkameneti információk azonosítására szolgáló karakterlánc

cid

Bejelentkezett felhasználó azonosító

bejelentkezés

1 év

https://mult-kor.hu

Amennyiben a bejelentkező felhasználó használja a "megjegyez" funkcionaliást, az adott böngészőben a felhasználói bejelentkezések helyett ezzel az egyedi azonosítóval fogja legközelebb beléptetni a rendszer.

_ga

Google Analytics azonosító 1

analitika

2 év

https://mult-kor.hu

Bővebb információ:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage

_gid

Google Analytics azonosító 2

analitika

24 óra

https://mult-kor.hu

_gat*

Google Analytics azonosító 3

analitika

1 perc

https://mult-kor.hu

__gads

Google AdSense

hirdetéskiszolgálás

többféle

https://mult-kor.hu

Bővebb információ:
https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu-HU

__gfp*

Gemius

 

1év / 2év / munkamenet

https://mult-kor.hu

 

_goa3

Adverticum

hirdetéskiszolgálás

2 év

https://mult-kor.hu

Bővebb információ:
https://adverticum.net/szolgaltatasaink/adserver/opt_out/

_goa3TC

Adverticum

hirdetéskiszolgálás

60 nap

https://mult-kor.hu

_goa3TS

Adverticum

hirdetéskiszolgálás

2 év

https://mult-kor.hu

smuuid

Sales manago

 

1 év

https://mult-kor.hu

Bővebb információ:
https://support.salesmanago.com/contact-monitoring-principles-of-operation-and-scope-of-collected-data/

smvr

Sales manago

 

1 év

https://mult-kor.hu

_fbm*

facebook

bejelentkezés

1 év

https://mult-kor.hu

Facebook bejelentkezést segítő cookie

OAID

Revive adserver 1

hirdetéskiszolgálás

1 év

https://mult-kor.hu

egyedi azonosító

OAGEO

Revive adserver 2

hirdetéskiszolgálás

munkamenet

https://mult-kor.hu

geolokáció gyorsítótárazás

OASCCAP, OASCAP, OACAP

Revive adserver 3, 4, 5

hirdetéskiszolgálás

többféle, használattól függően

https://mult-kor.hu

kampányok, hirdetések pozícionálása

OASZCAP, OAZCAP

Revive adserver 6, 7

hirdetéskiszolgálás

többféle, használattól függően

https://mult-kor.hu

zónák pozícionálása

OACBLOCK, OABLOCK

Revive adserver 8, 9

hirdetéskiszolgálás

30 nap

https://mult-kor.hu

kampányok, hirdetések blokkolása oldalanként

OXLIA

Revive adserver 10

hirdetéskiszolgálás

1 év

https://mult-kor.hu

utolsó hirdetés megtekintés időpontja

OXLCA

Revive adserver 11

hirdetéskiszolgálás

1 év

https://mult-kor.hu

utolsó kattintás időpontja

(B) Egyéb cookie-k

Technológiai elnevezés

Cél

Cookie típusa

Lejárati idő

Domain

Információ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Az adatkezelés jogalapja

A fenti 9.1. (A) pontban felsorolt cookie-k esetén az adatkezelés jogalapja az Eker tv. 13.§ (1)-(3) bekezdéseiben, illetve a 2002/58/EK irányelv 5. cikk (3) bekezdésében foglalt jogszabályi rendelkezések betartását célzó adatkezelői jogos érdek. Az Adatkezelő a cookie tájékoztatás megadását és elfogadását/eltüntetését egy speciális technikai cookie-ban rögzíti, amelynek köszönhetően a cookie-kra vonatkozó figyelmeztetés és tájékoztató többször nem jelenik meg a felhasználó részére.

A 9.1. (B) pontban meghatározott cookiek esetén az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az érintett felhasználók a weboldal alján lévő link segítségével bármikor visszavonhatják bármelyik kategóriához, vagy cookie-hoz adott hozzájárulásukat. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

7.3. Az érintetti jogok

Az adatkezeléssel érintett személyek a fenti 7. pontban megadott elérhetőségeken postai levélben, személyesen, vagy e-mailen is bármikor kérhetik az Adatkezelőtől a rájuk vonatkozó adatokhoz való hozzáférést, az adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatnak az ilyen adatok kezelése ellen, illetve az általuk az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatok tekintetében gyakorolhatják adathordozhatósághoz való jogukat.

Az érintett látogatók a weboldal használata során eszközeikre telepített cookie-kat bármikor törölhetik saját számítógépükről, és böngészőjükben is bármikor letilthatják alkalmazásukat. A cookie-k törlése azt eredményezheti, hogy a weboldal bizonyos részei nem működnek megfelelően, vagy az oldal következő látogatásakor a cookie tájékoztató rövid szövege újból megjelenik.

A törlés/letiltás lehetőségei az alábbi böngészőkben itt érhetőek el:

A sütik kezelésével kapcsolatban az Európai Interaktív Digitális Reklámszövetségnek a http://www.youronlinechoices.com/hu/ keresztül elérhető honlapja is hasznos információkat tartalmaz.

8) Jogérvényesítési lehetőségek

Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben véleménye szerint ennek nem felel meg, úgy írásban jelezze az adatkezeles(kukac)mult-kor.hu -mail címen vagy postai levél útján a következő postai címen: Múlt-kor Kulturális Alapítvány, 1024 Budapest, Buday László utca 5/b alatti címen.

Amennyiben vélelmezi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

9) Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a EU 2016/679 Rendelete („GDPR”), továbbá a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

Budapest, 2022. június 3.

Múlt-kor Kulturális Alapítvány

Adatkezelő